การส่งออกสุนัขและแมว [Dogs and Cats Exportation]

ขั้นตอน วิธีการเคลื่อนย้ายสุนัข และแมวออกนอกประเทศไทยผ่านการเดินทางโดยเครื่องบิน ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขข้อตกลงกับประเทศปลายทาง

Exportation of dogs and cats to be complied with Animal Epidemic Act 2015 and destination country's requirement

Slide2

ข้อมูลโดย : ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Slide3

ขนาดที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน โปรดยืนยันความถูกต้องกับบริษัทหรือสายการบินที่ท่านใช้บริการ

For the right size of the cage, please confirm with you airline.

Slide4

เอกสารที่เจ้าของสัตว์ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานปลายทาง

These are what you need to declare with your pet at the destination airport.

Slide5

1. ใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (Export permit of animal(s))

2. ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Veterinary health certificate)

Slide6

เอกสารสำหรับการนำเข้าสุนัขและแมวในบางประเทศ อาจมีความแตกต่างกัน โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ : http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/th/export/ 

For the complete list of the documents required, please check with the quarantine station. Or click here : http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/en/export-en/

Slide7

ก่อนการขึ้นเครื่องบินโดยสาร 1-5 วัน โปรดนำสุนัขหรือแมวติดต่อด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารศุลกากรตรวจสินค้าขาออก(CE-1) เขตปลอดอากร ชั้น1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เพื่อตรวจสุขภาพและออกใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร และใบรับรองสุขภาพสัตว์

Please bring your dog(s) or cat(s) to the Suvarnabhumi animal quarantine station 1-5 days prior departure date to issue export permit and veterinary health certificate. You can get to the animal quarantine station by taxi or private car. Location is here : 

 

Suvarnabhumi Airport Animal Quarantine, Free Zone Area, Custom Export Building, 

1st Flr., Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan

Tel: +66 2134 0731 to 32

Fax. +66 2134 3640

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business Hours: Monday – Friday / 08:30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

(closed on Thailand’s holidays)