บุคลากร


Picture1

 

 

 

นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

tel 02-653-4444 ต่อ 

emailbutton

@dld.go.th  

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป          

Picture2

 

 

นางอัญชลี ผุยนวล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

empty person

 

 

(ว่าง)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture24

 

 

นางสาวรุ่งทิวา อัจกลับ

(เจ้าพนักงานธุรการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture25

นายศิโรจน์ อุดมวรรณคดี

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture26

 

 

นายกษิดิ์เดช วิเชียร

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture27

 

 

นายสนธยา รัตนปัญญา
()

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ          

Picture4

 

 

นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน

ด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture11

 

นายพัสกร ไชยสาร

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture12

 

 

นางสาวณัฐณิชา เพชรศรี

(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture13

 

 

นางวริศรา ไพนุศิลป์

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ          

Picture5

 

นางสาวนรี เกตุสิงห์

หัวหน้ากลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 
Picture14

 

นายพัสกร บุญสุภาวงศ์

(นายสัตวแพทย์)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture15

 

 

นางสาวนิจจารีย์ วงษ์ลักษณ์

(นักวิเทศสัมพันธ์)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 กลุ่มโอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป          

Picture6

 

 

 

นางสาวพรทิพา โรจนแสง

หัวหน้ากลุ่มโอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture16

 

นางสาวปัทมภัทร์ จงเจริญ

(นายสัตวแพทย์)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture17

 

นางสาวจินตนาภา เจียมประเสริฐ

(นายสัตวแพทย์)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 กลุ่มเอชีย และอเมริกา          

Picture7

 

 

 

นางสาวพจนา สากระแสร์

หัวหน้ากลุ่มเอเชีย และอเมริกา

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture18

 

นางสาวฐานมาศ ทิกำพล       

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ) 

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture28

 

 

นางสาวรวินท์นิภา พิพัฒน์ภานุกูล

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture19

 

นางสาวณัฐนันท์ แสงศรีรัตนกุล

(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture20

นายบัณฑิต ชมกุหลาบ             

(นายสัตวแพทย์)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

empty person

 

(ว่าง)                                

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

empty person

 


(ว่าง)                                    

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์                  

Picture3

 

 

 

นางนพพร กล่ำเอม

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

 
Picture10

 

นายอัครินทร์ โมกไธสง

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture9

 

นางทิพากร สินชัย

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th
   

 

Picture8

 

 

นางสาวจารุฉัตร กิติยานันท์

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

tel 02-653-4444 ต่อ
emailbutton @dld.go.th