บุคลากร


Picture1

 

 

 

นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์

(Ms. Wanida Cheangprachak)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) ระดับต้น

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4271

emailbutton

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป          

Picture2

นางอังชลี ผุยนวล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

tel 0 26534444 ต่อ 4173
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 244106 removebg preview

นางสาวกนกอร กรุงแก้ว

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4172
emailbutton inter_livestock@dld.go.th
   

 

Picture24

นางสาวรุ่งทิวา อัจกลับ

(เจ้าพนักงานธุรการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4172
emailbutton inter_livestock@dld.go.th
   

 

Picture25

นายศิโรจน์ อุดมวรรณคดี

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4172
emailbutton inter_livestock@dld.go.th
   

 

Picture26

นายกษิดิ์เดช วิเชียร

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4172
emailbutton inter_livestock@dld.go.th
   

 

empty person

นายจิราวุฒิ กุลศรี
(พนักงานบริการขับรถยนต์)

tel 02-653-4444 ต่อ 4172
emailbutton   -

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ          

Picture4

นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน

ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Picture11

นายพัสกร ไชยสาร

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Picture12

นางสาวณัฐณิชา เพชรศรี

(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

empty person

นายพิตตินันท์ ปัญญาศิริ

(นักจัดการงานทั่วไป)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ          

Picture5

นางสาวนรี เกตุสิงห์

หัวหน้ากลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 
p mint oic transformed

นางสาวศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

aom 

นางสาวบรรณฑรวรรณ คงพงศา

(นักวิเทศสัมพันธ์)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 
 

 

 

ว่าง

tel 0 2653 4444 ต่อ 1353
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 กลุ่มโอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป          

Picture6

นางสาวพรทิพา โรจนแสง

หัวหน้ากลุ่มโอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4273
emailbutton inter_oae@dld.go.th
   

 

empty person

นางสาวพรนภัส ศรีเงินงาม

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4273
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 

 กลุ่มเอเชีย และอเมริกา          

Picture7

นางสาวพจณา สากระแสร์

หัวหน้ากลุ่มเอเชีย และอเมริกา

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture18

นางสาวฐานมาศ ทิกำพล       

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ) 

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

empty person

 นายพหล งามสมตระกูลชาติ

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

empty person

นางสาวพีรยา ปุญนุวงศ์

(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

empty person

นายกิติคุณ อุดม             

(นายสัตวแพทย์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

empty person

(นายสัตวแพทย์)             

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton  
   

 

empty person

(นายสัตวแพทย์)                           

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton  
 

 

empty person

 

 

 

(นายสัตวแพทย์)             

tel 0 2653 4444 ต่อ 4272
emailbutton  
   

 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์                  

Picture3

 

 

 

นางนพพร กล่ำเอม

หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1351
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 
Picture10

 

นายอัครินทร์ โมกไธสง

(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1352
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture9

นางทิพากร สินชัย

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1352
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

Picture8

 

 

นางสาวจารุฉัตร กิติยานันท์

(นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)

tel 0 2653 4444 ต่อ 1352
emailbutton This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.