รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2566

   โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)   newrainbow  

 


 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Digital Skills

Digital Plan 1  Digital Plan 2