รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

การออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ