รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

  • แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน[[รายละเอียด]]
  • ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รอบที่ 2/2564 [รายละเอียด]
  • หลักฐานการพัฒนาบุคลากร 

          - หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 7 [นพพร] [บัณฑิต] [นิจจารีย์] [วริศรา]

          - หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นปส.ปกติ) รุ่นที่ 79 [บุณฑริกา]

          - หลักสูตร ทุนรัฐบาลฝึกอบรมภายในประเทศ (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล;Digital Innovation Buddy:DIB) [พัสกร]

          - หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R [ณัฐนิชา

          - หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" [อัครินทร์]

          - หลักสูตร การกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย [ทิพากร] [จารุฉัตร] [ปัทมภัทร์]

          - หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) [ณัฐนันท์]

          - หลักสูตร RASFF Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) [ณัฐนันท์]

          - หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 49 [ทิพากร]

          - หลักสูตร English for Office Workers [ปัทมภัทร์]

          - หลักสูตร Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน [พรทิพา] [นรี] [พัสกร]

          - หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ [กษิดิ์เดช]

          - หลักสูตร พัฒนาความรู้ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรกรมปศุสัตว์ (ด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ, Data Governance for Government) [วริศรา]

          - หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [พิชญ์สินี]

          - หลักสูตร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [จินตนาภา]

  • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

          - วิธีการสอนงาน (Coaching) เรื่อง การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการบริหารจัดการการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดย กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์การระหว่างประเทศ

          - วิธีการสอนงาน (Coaching) เรื่อง รูปแบบการจัดอบรม/ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

          - วิธีสอนงาน (Coaching) เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ โดย กลุ่มยุทธาสตร์และพัฒนาระบบฯ

          - วิธีสอนงาน (Coaching) เรื่อง แนวทางการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประกอบการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศ โดย กลุ่มเอเชียและอเมริกา

          - วิธีสอนงาน (Coaching) เรื่อง การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ในรูปแบบ Virtual meeting โดย กลุ่ม โอเชียเนีย แอฟริกา และยุโรป

          - วิธีสอนงาน (Coaching) เรื่อง แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป