รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร 2559

                                               

    ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

                                                    ปีงบประมาณ 2559

 iconfolder  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0602/ว 296 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 
 iconfolder  รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559 
 iconfolder  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 
 • แบบฟอร์ม 1  
 
 •  แบบฟอร์ม 2.1 
 
 • แบบฟอร์ม 2.2 
 
 • แบบฟอร์ม 3.1 
 
 • แบบฟอร์ม 3.2 
 
 • แบบฟอร์ม 4 
 
 • เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม
 1. หลักสูตร "การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ ๓ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. หลักสูตร "ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ" โดย ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
 3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๑๕ โดยกรมปศุสัตว์
 4. ครงการ "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 11 โดย สำนักงาน กพ.
 5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สำหรับหน่วยงานด้านเกษตรกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  announceโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน การจัดประชุมเรื่อง "ตามติดภารกิจปฏิบัติการเมืองท่า

 

 

     ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

 

 iconfolder  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ ๐๖๐๒/ว     
 iconfolder  รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 
 
 
 
 
iconfolder เอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)
         a. 
         b. 
        c. 
        d. 
        e.