รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561

announce รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

announce แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

announce นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน  โครงการ : แนวทางและข้อปฏิบัติในการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

announce เอกสารหลักฐาน

  • หลักสูตร "นวัตกรรมการบริหารองค์กรและภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21" [[รายละเอียด]]
  • การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ" [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตรงานพิธีการ (Protocol Training Course) รุ่นที่ 2 [[รายละเอียด]]
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเชื้อดื้อยาในสัตว์และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558" [[รายละเอียด]]
  • โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Conversation [[รายละเอียด]]
  • โครงการฝึกอบรมภาษาจีน หลักสูตร ภาษาจีน 1 [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์" [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 4 [[รายละเอียด]]