รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561

iconfolder รายละเอียดตัวชี้วัดด้านกา่รพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 [[รายละเอียด]]

iconfolder รายงา่นแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder  นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 

โครงการ : หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างแบบประเมิน

 iconfolder เอกสารหลักฐาน

  • การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer ของสถาบันเกษตราธิการ [[รายละเอียด]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักูตรการพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ) [[รายละเอียด]]
  • หลักสูตร "ร่างยังไงให้ผ่านฉลุย" (หนังสือราชการภาษาอังกฤษ) [[รายละเอียด]]