รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562

announce รายละเอียดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [[รายละเอียด]]

announceรายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

announce แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

announce นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน  การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ โครงการ : ตามติดภารกิจปฏิบัติการเมืองท่า

announce เอกสารหลักฐาน

  • การประชุมนานาชาติทางสัวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ICVS 2019) [[รายละเอียด]]
  • โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2562 [[รายละเอียด]]