รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563

announce รายละเอียดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2563 [[รายละเอียด]]

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ [[รายละเอียด]]

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน [[รายละเอียด]] 

นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน พัฒนาโดยวิธีการสอนงาน (Coaching)

เรื่อง : ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกรมปศุสัตว์

 เอกสารหลักฐาน

  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้ หัวข้อ “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์” [[รายงานผล]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 36” [[รายงานผล]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาบาฮาซา” [[รายงานผล]]
  • หลักสูตร Advanced Trade Negotiations Simulation Skill [[รายงานผล]]
  • การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563” [[รายงานผล]] [[รายงานผล]]
  • การฝึกอบรมหลักสูตร "Data Analytics and Visualization" [[รายงานผล]]
  • หลักสูตร Advanced Trade Negotiations Simulation Skill [[รายงานผล]]