รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562

announceรายละเอียดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [[รายละเอียด]]

announceรายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

 • announce แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

announceนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน  การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรม : เทคนิคการร่างหนังสือราชการอย่างไรให้ตรงใจผู้บริหารกรมปศุสัตว์

          เอกสารประกอบคำบรรยาย

          1. การบริหารงานกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

          2. เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

          3. บอกกล่าวเล่าเรื่อง งานหนังสือราชการ

 • หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลเรียนรู้ [[รายละเอียด]]
 • หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน [[รายละเอียด]] 

announce เอกสารหลักฐาน

 •  หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24" [[รายละเอียด]]
 •  บรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมากษัตริย์กับประเทศไทย [[รายละเอียด]]
 • หลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน : รู้เขา รู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562" [[รายละเอียด]]
 • หลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจองค์กรระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5" [[รายละเอียด]]
 • หลักสูตร นักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคประเทศไทย 4.0 (DLD Service Mind) [[รายละเอียด]]
 • หลักสูตร "ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp : Basic Level" [[รายละเอียด]]
 • หลักสูตร "Engllish for Workers รุ่นที่ 2" [[รายละเอียด]] 
 • หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GMP (codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์" [[รายละเอียด]]