รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563

announce รายละเอียดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2563 [[รายละเอียด]]


รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ [[รายละเอียด]]

 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน [[รายละเอียด]] 

 


 เอกสารหลักฐาน

 

นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(รายละเอียด)

หลักฐานการวางแผน (รายละเอียด)

หลักฐานการดําเนินการ (รายละเอียด)

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ (รายละเอียด)

หลักฐานการติดตามการนําไปใช้ประโยชน์ฯ (รายละเอียด)

เอกสารหลักฐานการฝึกอบรม

 

  • เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HDR: e-Learning) วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ" [รายละเอียด]
  • เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HDR: e-Learning) วิชา การเขียนหนังสือราชการ" [[รายละเอียด (ณภัทร) ][รายละเอียด (วรรณจิต]
  • เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HDR: e-Learning) วิชา  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [[รายละเอียด (ณัฐนันท์)[[รายละเอียด(บัณฑิต)[[รายละเอียด (ชิฐิ)]
  • เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HDR: e-Learning) วิชา การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ [[รายละเอียด]
  • เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HDR: e-Learning) วิชา การเจรจาต่อรอง [รายละเอียด]