ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

 

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(Division of International Livestock Cooperation)

                     กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) มีชื่อเดิมว่ากองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.) โดยได้มี การจัดตั้งตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 151/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องจัดตั้งกองปศุสัตว์ต่างประเทศ ต่อมามีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 415/2554 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกองปศุสัตว์ต่างประเทศมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 15 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 12 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 3 ราย
                    ต่อมาได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ กองตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 416/2554 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   กลุ่มควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองปศุสัตว์ต่างประเทศ
                    กองปศุสัตว์ต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศตามคำสั่งกรมปศุสัตว์  ที่ 638/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เรื่องจัดตั้งกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 678/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 18 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 13 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 5 ราย มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 679/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
                     ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 28 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ 18 ราย พนักงานราชการ 10 รายและพนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 1 ราย

ติดต่อเรา

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444  ต่อ 4172

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ติดต่องานสารบรรณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Map