ทำเนียบผู้บริหาร

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.)

prasit

นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์

(พ.ศ. 2554 - 2557) 

 

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)

prasit

นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ กรป.

(พ.ศ. 2557 - 2559) 

wacharapon

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ

ผู้อำนวยการ กรป.

(พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)