แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 2561 - 2565

 

ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561-2565

 pic strategy

 

รายละเอียด <-- คลิก

ยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง http://planning.dld.go.th/th/index.php/th/plan-menu