อำนาจหน้าที่ กลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (เอเชียและอเมริกา)

กลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ - กลุ่มย่อย เอเชียและอเมริกา (AA)

อำนาจหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยมาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี

2) บริหารจัดการเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือ การเจรจา การทำความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี

3) รวบรวม และจัดทําข้อมูลงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนงานและโครงการระหว่างประเทศ

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่