ระเบียบวิธีการปฏิบัติและกระบวนงานการให้บริการของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวิธีการปฏิบัติและกระบวนงานการให้บริการของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

1.  กระบวนงานขอหนังสือเดินทางราชการ และหนังสือนำในการตรวจลงตรา

2.  กระบวนงานขออนุมัติเดินทาง

3.  กระบวนงานขอใบอนุญาตทำงานให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

4.  กระบวนงานขอตรวจลงตราให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

5.  กระบวนงานขอขยายอายุการตรวจลงตราให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

6.  กระบวนงานขยายอายุใบอนุญาตทำงานให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ