ยุทธศาสตร์ชาติ

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

มกราคม 2565

คสช. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติ - 2564 พบว่า ความอยู่ดีมีสุขลดลง ภาพรวมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติดีขึ้น สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของคุณภาพชีวิต สุขภาวะและความเป็นอยู่ของคนไทย และขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของภาครัฐไทย

มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น

คสช. เสนอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act: PDCA) ในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน