Objective Key Results (OKR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

shout announcement megaphone woman girl icon 191399คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ DILC OKR 2022 01

DILC OKR 2022 02

DILC OKR 2022 03

DILC OKR 2022 04

DILC OKR 2022 05

DILC OKR 2022 06

DILC OKR 2022 07

 

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 to download: Click Here!