Objective Key Results (OKR) ประจำปี พ.ศ.2564

shout announcement megaphone woman girl icon 191399  คำรับรองก่ารปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ข้อมูลโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ