ทำเนียบผู้อำนวยการ

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.)

prasit

นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์

(พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 

 

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)

prasit

นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ กรป.

(พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) 

wacharapon

นายวัชรพล โชติยะปุตตะ

ผู้อำนวยการกอง

(12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2566) 

ผอ.วนิดา แจ้งประจักษ์

นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์

ผู้อำนวยการกอง

(14 มีนาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)