ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

 

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

(Division of International Livestock Cooperation)

                     กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) มีชื่อเดิมว่ากองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.) โดยได้มี การจัดตั้งตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 151/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องจัดตั้งกองปศุสัตว์ต่างประเทศ ต่อมามีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 415/2554 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกองปศุสัตว์ต่างประเทศมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 15 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 12 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 3 ราย
                    ต่อมาได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ กองตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 416/2554 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   กลุ่มควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองปศุสัตว์ต่างประเทศ
                    กองปศุสัตว์ต่างประเทศได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ต่างประเทศตามคำสั่งกรมปศุสัตว์  ที่ 638/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เรื่องจัดตั้งกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 678/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 18 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 13 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 5 ราย มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 679/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
                     ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน 28 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ 18 ราย พนักงานราชการ 10 รายและพนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ 1 ราย

ติดต่อเรา

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444  ต่อ 4172

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Google Map