กรป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23 (Joint Working Group on Agriculture)

s 276611233 0

 

🇹🇭🤝🏻🇦🇺ผู้แทน กรป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23 (Joint Working Group on Agriculture)
***************************

สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ.กรป. พร้อมด้วย สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และผู้แทน กรป. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23 ในวันที่ 7 กันยายน 2566
ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัด กษ. เป็นประธานฝ่ายไทย และ นาย Matthew Koval, First Assistant Secretary, Trade and International Division กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้เครือรัฐออสเตรเลีย (DAFF) เป็นประธานร่วมฝ่ายออสเตรเลีย พร้อมผู้แทน Meat and Livestock Australia (MLA) เข้าร่วมการประชุม

สพ.ญ.พีรยา ปุญนุวงศ์ ผู้แทน กรป. ได้นำเสนอผลการดำเนินการและความคืบหน้าการดำเนินโครงการในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ โครงการ Dairy Technology Assistance for Farm management และ โครงการ Enhancement of Beef Production and beef Market ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ฝ่ายออสเตรเลียยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการ Butchery training และกรมฯ จะเสนอโครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

และการประชุมครั้งถัดไป กำหนดจัดขึ้นในปี 2024 โดยออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพ

***************************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”