ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19 (SPS Expert Group)

s 276611222 0

 

🇹🇭🤝🏻🇦🇺ผู้แทน กรป. เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19 (SPS Expert Group)
***************************

สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ. กรป. มอบหมายให้ สพ.ญ. พีรยา ปุญนุวงศ์ เข้าร่วมประชุม SPS Expert Group ครั้งที่ 19 พร้อมด้วยผู้แทน สพส. กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ในวันที่ 5-6 กันยายน 2566
ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. เป็นประธานฝ่ายไทย และ นาย Matthew Koval, First Assistant Secretary, Trade and International Division กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้เครือรัฐออสเตรเลีย (DAFF) เป็นประธานร่วมฝ่ายออสเตรเลีย พร้อมผู้แทน ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมแบบ face-to-face ครั้งแรกในรอบ 4 ปี

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ชมการนำเสนอภาพรวมการตรวจสอบวัชพืชในรถยนต์ใหม่ เพื่อการส่งออกไปออสเตรเลีย (MVIP) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นการส่งออกรถยนต์
- ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย
- ไทยและออสเตรเลียได้ร่วมประกาศความสำเร็จในการเปิดตลาดเนื้อเป็ดปรุงสุกจากไทย และอะโวกาโดพันธุ์ Hass จากรัฐ Western Australia
- การประชุมเสนอข้อมูลมาตรฐานเรื่อง GAP ฟาร์มสุกรของประเทศไทยและความคืบหน้าการตรวจรับรองสิงค้าเกษตรตามกรอบ SPS ของประเทศไทย

ทั้งนี้ การประชุมครั้งถัดไป กำหนดจัดขึ้นในปี 2024 โดยออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพต่อไป

***************************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

s 276611227 0

 

s 276611224 0

 

s 276611225 0

 

s 276611226 0