การสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566” (Southeast Asia Trade and Development Forum 2023)

s 175186005 0

 

 

 

 

 

🌏👥การสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566” (Southeast Asia Trade and Development Forum 2023)

สพ.ญ.วนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ. กรป. มอบหมายให้ สพ.ญ.ณัฐธชา ตั้งสุทธิชัย นายสัตวแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566” (Southeast Asia Trade and Development Forum 2023) ภายใต้หัวข้อหลัก “Conquering the Polycrisis Challenges” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 16.40น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (International institude for Trade and Development: ITD)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิดมุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อนำมาสู่นโยบายและการดำเนินการที่จะสนับสนุนการค้าและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการประชุมได้มีการนำเสนอการเตรียมการสำหรับการค้าและเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก และ การนำเสนอจาก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ถึงสถิติที่น่าสนใจจากรายงานการลงทุนโลกประจำปี 2023 รวมทั้งมีการอภิปรายแบบคณะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านต่างๆ อาทิ
- ความสำคัญของความร่วมมือทางธุรกิจหลายประเทศต่อการเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายในภาวะวิกฤติหลากหลายมิติ
- โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
- การขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

ข้อสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประสานงานในระดับภูมิภาค นวัตกรรมทางกลยุทธ์ และแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากวิกฤติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ และสร้างระบบนิเวศการค้าระดับภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

***************************
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

s 175186009 0

 

 

s 175186008 0