ร่วมการหารือกับคณะวิทยาลัย ป้องกันประเทศของเคนยา นำโดย พลจัตวา โทมัส โจโรเก งางะ

s 86515717

 

 

11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ผู้แทน กรป. (นางนพพร กล่ำเอม หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์) เข้าร่วมการหารือกับคณะวิทยาลัย ป้องกันประเทศของเคนยา นำโดย พลจัตวา โทมัส โจโรเก งางะ โดยมี นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการหารือ ดังนี้
- ประธานนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรของไทย ซึ่งขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีเกษตร 4.0 การผลิตสินค้าเกษตร ที่ปลอดภัย 3S (Safety - Security - Sustainability) เกษตรกรรม ยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา และการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย โมเดลเศรษฐกิจ BCG
- เคนยาได้รับทราบและมีความสนใจในเรื่องการปฏิรูปที่ดิน การสนับสนุน ทางการเงินแก่เกษตรกร การจัดทำฝนหลวง การส่งเสริมการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งออกเนื้อวัวมายังประเทศไทย โดยจะขอหารือโดยตรงมายังหน่วยงานต่อไป