การประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานะสุขภาพหนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค (sub-national) และระดับจังหวัด (provincial) ร่วมกับศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (CUOH) กรมควบคุมโรค

s 1982649

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2566
นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้นายพัสกร ไชยสาร และนางสาวศุภลักษณ์ ปราบศรีภูมิ
ผู้ประสานงานหน่วยประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวด้านสุขภาพสัตว์ (OHCU-AH) เป็นวิทยากร
และเข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินสถานะสุขภาพหนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค (sub-national) และระดับจังหวัด (provincial)
ร่วมกับศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (CUOH) กรมควบคุมโรค
และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี