รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา โคเนื้อ – กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

1

 

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา โคเนื้อ - กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาถึง ความก้าวหน้าร่างระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัฒนาโคเนื้อ กระบือและผลิตภัณฑ์ สถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อ - กระบือในปัจจุบัน กำหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตและการตลาดกระบือเนื้อ กำหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตและการตลาดกระบือเนื้อ ส่งเสริมด้านการตลาดให้จับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต การกำหนดบังคับใช้ NID ให้เป็นรูปธรรม สถานการณ์โคเนื้อ การดำเนินการเจรจาการค้าขายโคเนื้อกับประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การกำหนดเงื่อนไขการค้าของประเทศไทย การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการศึกษาวิจัยวิธีการเลี้ยงโคเนื้อโคขุน แบบลดต้นทุนการผลิต เพื่อทดแทนการใช้สารเร่งเนื้อแดง
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท