อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป ด้านการจัดการผลพลอยได้จากสัตว์ ครั้งที่ 3/2566

1

 

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป ด้านการจัดการผลพลอยได้จากสัตว์ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาถึงกำหนดการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรปในช่วงของเดือนกันยายน 2566 และเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท