อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดเตรียมการประชุม Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-Stakeholder Partnership ครั้งที่ 13

1

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดเตรียมการประชุม Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-stakeholder Partnership พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงวนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำโดย นายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน Director of Animal Production and Health Division นายสัตวแพทย์ ดร.คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย Regional Manager FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) และ Dr. Scott Newman Senior Animal Health Production Officer เข้าร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณในการตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม Global Agenda for Sustainable Livestock Multi-Stakeholder Partnership และการเริ่มต้นกิจกรรมและแผนในอนาคตของโครงการเปลี่ยนแปลงด้านการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ณ ห้องพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท