การประชุมคณะกรรมการเตรียมการศูนย์ประสานงานสุขภาพสัตว์และโรคสัตว์สู่คนของอาเซียน (ACCAHZ Prep Com) ครั้งที่ 18

 

76659

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.

น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. พร้อมด้วย ผชช. วีระพงษ์ ธนพงศ์ธรรมและผู้แทน กรป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการศูนย์ประสานงานสุขภาพสัตว์และโรคสัตว์สู่คนของอาเซียน (ACCAHZ Prep Com) ครั้งที่ 18 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

การประชุมนำโดย Ms Hnin Thidar Myint เมียนมาร์ เป็นประธาน มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้
1. Final draft of host country arrangement นำเสนอโดยมาเลเซีย
2. Final draft of ROP Governing Board นำเสนอโดยไทย (ผอ.กรป.)
3. Final draft of ROP Financial Management นำเสนอโดยสิงคโปร์
4. Final draft of ROP Human Resources นำเสนอโดยฟิลิปปินส์
5. Final draft of ROP Business Arrangement นำเสนอโดยอินโดนีเซีย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรปรับแก้ไขตามที่ประเทศสมาชิกให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมและปฎิบัติได้ดี

ที่ประชุมยังรับทราบการได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย (ให้ครบ 4 ครั้ง) กัมพูชา (ให้ 2 ครั้ง) ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ (ให้ 1 ครั้ง)

ACCAHZ จะตั้งสำนักงานในมาเลเซียใน 4 ปีแรกหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดทำ Host country Agreement จากนั้น ACCAHZ จะมาตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยเป็นลำดับถัดไป