คณะผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย

274179474_1850346868459490_4640247908536597591_n.jpg

วันที่ 11 กุุมภาพันธ์ 2565 น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
 
ที่ประชุมได้เห็นพ้องในการร่วมมือเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปยังซาอุฯ ให้เพิ่มขึ้น 6.2% ในปี 2565 โดยเน้นสินค้า 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสินค้าเกษตร (อาหารฮาลาล, ข้าว, เนื้อไก่ ฯลฯ)
2. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ) และ
3. กลุ่มบริการด้านการแพทย์ โรงแรมและการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่จัดทำระบบข้อมูลตลาดซาอุฯ ในเชิงลึก โดยทูตพาณิชย์ที่รับผิดชอบ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นๆ ในการเตรียมข้อมูลรวมทั้งศึกษากฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ภาคเอกชนนำไปใช้ต่อไป
 
สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งออกเนื้อไก่นั้น คณะผู้แทนของกรมปศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่า กรมปศุสัตว์ได้แจ้งสถานะที่ OIE ให้การรับรองการปลอดโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยให้ทางซาอุฯ ทราบแล้ว และได้มีการส่งบันทึกข้อตกลงที่จะมีการลงนามในเรื่องขั้นตอน ข้อกำหนดในการส่งเนื้อไก่ไปให้ทางซาอุฯ พิจารณา
 
อนึ่ง ประเทศไทยได้มีการตรวจรับรองโรงงานเพื่อให้สามารถส่งออกไปที่ซาอุฯ แล้ว 11 โรงงาน โดยอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาที่จะต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป และในส่วนของการรับรองตราฮาลาลเพื่อการส่งออก ก็ได้มีการประสานงานกันเป็นอย่างดีระหว่างฝ่ายซาอุฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์มาโดยตลอด