ผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมให้การต้อนรับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

608878วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เข้าร่วมให้การต้อนรับนายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีการหยิบยกประเด็นด้านการปศุสัตว์เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การเปิดตลาดโคมีชีวิตไปยังประเทศจีนภายใต้โครงการ Sandbox ปศุสัตว์ โดยฝ่ายไทยมีความประสงค์เชิญเจ้าหน้าที่จากฝ่ายจีนมาศึกษาดูงานพื้นที่เขตจัดตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ของไทย
2. การให้ฝ่ายจีนพิจารณาการระงับ (self-ban) การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งจากสถานประกอบการของไทยที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 แห่ง เพื่อขอคืนสถานะให้สามารถส่งออกได้อีกครั้ง
3. การให้ฝ่ายจีนพิจารณาการขยายขอบข่ายการรับรองชิ้นส่วนไก่ทั้งตัวพร้อมหัว (ไก่ไหว้เจ้า) ส่งออกจากไทยไปยังจีน
4. การขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาเพิ่มเติมขอบข่ายการส่งออกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเป็ดเพื่อการบริโภค ส่งออกจากไทยไปยังจีน
5. การขอเปิดตลาดสินค้ากลุ่มเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกร รวมถึงอวัยวะภายใน โดยจะขอให้ฝ่ายจีนส่งผู้แทนมาดูมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสุกรของกรมปศุสัตว์
6. การขอติดตามผลการพิจารณาการขอเปิดตลาดผลิตภัณฑ์รังนกแดงส่งออกจากไทยไปจีน
7. ความร่วมมือทางวิชาการในการนำระบบ Geographic Ingormation System (GIS) มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ร่วมกับฝ่ายจีน
8. การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมโรค African Swine Fever (ASF) ระหว่างกรมปศุสัตว์และ Chinese Academy of Science (CAS)