การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

1243378

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งมี
6 กรอบความร่วมมือ คือ

  • 1.MLC กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
  • 2. MCG กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง -คงคา
  • 3.MJ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น
  • 4.MUSPกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สหรัฐ
  • 5.Mekong-ROKกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-เกาหลี
  • 6.ACMECS

ซึ่งแต่ละกรอบสามารถจะขอเสนอโครงการตามลักษณะกิจกรรมของแต่ละกรอบโดยเฉพาะMLCซึ่งจีนเป็นผู้ให้ในกรอบนี้ ควรเป็นโครงการที่ทุกประเทศได้ประโยชน์ โครงการหนึ่งควรไม่เกิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ สามารถทำPRให้ชัดเจน ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถเสนอโครงการได้ในกรอบที่สนใจ เช่น ACMECS ผ่านทางTICA

ข้อมูลโดย กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ