การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Collaborating Center for Animal Health and Zoonoses Preparatory Committee: ACCAHZ Prep Com) ครั้งที่ 17

S 3006537

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. กรมปศุสัตว์มอบหมาย ผอ.กรป., ผชช.วีรพงษ์ฯ สคบ., ผู้แทน สคบ. และ กรป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Collaborating Center for Animal Health and Zoonoses Preparatory Committee: ACCAHZ Prep Com) ครั้งที่ 17 ผ่านระบบ ZOOM โดยสรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ได้ดังนี้

  • 1. เมื่อปี 2011 ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Collaborating Center for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการการอำนวยความสะดวกด้านการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์ การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกในการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ เป็นระยะเวลา 4 ปี หลังจากนั้นประเทศไทยจะรับเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ ต่อมา
  • 2. สำหรับสถานะปัจจุบันในการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันในการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การจัดทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ อย่างเป็นทางการต่อไป
  • 3. สำหรับค่าบำรุงสมาชิก ACCAHZ ประเทศสมาชิกเห็นชอบให้โอนเงินค่าบำรุงสมาชิกไปยังบัญชีของ ASEAN Secretariat โดยตรงก่อนในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะผู้บริหารของ ACCAHZ ทั้งนี้ หากมีการจัดตั้งคณะผู้บริหาร ACCAHZ เรียบร้อยแล้ว อาจมีการปรับรูปแบบการโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกให้เหมาะสมต่อไป
  • 4. FAO ยินดีเป็นผู้สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ ACCAHZ ผ่านหน่วยประสานงาน ASEAN Regional Supporting Unit
  • 5. การประชุมคณะกรรมการ ACCAHZ Prep Com ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ข้อมูลโดย กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ