รอธ.พงษ์พันธ์ ธรรมมาพร้อมด้วยนางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ.กรป. และผู้แทนกรป.และสพส. เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมการชี้แจงคณะรมว. ในการประชุมครม.ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566


           รอธ.พงษ์พันธ์ ธรรมมาพร้อมด้วยนางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ.กรป. และผู้แทนกรป.และสพส. เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมการชี้แจงคณะรมว. ในการประชุมครม.ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2566

 

s 4145164

 

 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอวาระจรซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในส่วนของ
1) ร่างพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร ด้านการสัตวแพทย์ และการปกป้องพืช เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้งจากประเทศไทยไปประเทศจีน และ
2) ความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชานจีนว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน

ซึ่งพิธีสารและความตกลงดังกล่าวจะทำให้ไทยเพิ่มโอกาสในการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยในด้านความปลอดภัยอาหาร โดยจีนให้ไทยสามารถตรวจสอบระบบโรงงานส่งออกของไทยเอง และแจ้งขอขึ้นทะเบียนโรงงานไปยังจีน ลดระยะเวลาการตรวจรับรองเนื่องจากไทยเป็นผู้ตรวจสอบระบบให้แก่จีน

ทั้งนี้คาดการว่าจะมีการลงนามในพิธีสารและความตกลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศจีน

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการนำเข้าวาระครม.ในวันนี้