การติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ โดย รอธ.โสภัชย์ ชวาลกุล

S 11124823

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 และแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565 ของกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ทาง กรป. ได้นำเสนอผลงานเด่น ได้แก่ การดำเนินงานในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East, and Oceania ครั้งที่ 32 การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทยและศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ระยะที่ 1 การดำเนินงานบริหารจัดการการพิจารณาการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์โดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ Market Access (MA) และ Import Risk Analysis (IRA) การจัดการเสวนาออนไลน์/ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ที่เข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างประเทศ การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนภายนอกกรมปศุสัตว์ และการพัฒนางานด้านบุคลากรด้านต่างประเทศในการส่งเสริมการอบรม/เรียนออนไลน์ของสำนักงาน กพ. ด้านการเสริมทักษะภาษาอาเซียน

ข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ