การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 1st Knowledge Sharing Workshop on Enhancing Food Supply Chain Resilience and Food Security in ASEAN with Utilization of Digital Technologies

1

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กรมปศุสัตว์มอบหมาย ผอ.กรป. ในฐานะ ASWGL focal point พร้อมด้วย นายอุดม จันทร์ประไพภัทร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพส.,   นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กสส. และผู้แทน กรป. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ The 1st Knowledge Sharing Workshop on Enhancing Food Supply Chain Resilience and Food Security in ASEAN with Utilization of Digital Technologies ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากหุ้นส่วนความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียน เช่น USA, EU และญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การนำ digital technology มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภาคการเกษตร ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบขนส่งที่ทันสมัย การใช้ระบบ e-commerce เพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ASEAN Secretariat ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวมข้อมูลจากที่ประชุมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคู่มือ ASEAN Guidelines for Accelerating Transformation of Food and Agriculture through Digital Technologies and Innovation และเสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน ให้การรับรองต่อไป

          ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการประชุมหารือครั้งต่อไปในช่วงเดือนมีนาคม 2564

ข้อมูลโดย : กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ