การประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHF) (07/09/2020)

S 32931888

          วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย ผอ.กรป. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ (the 16th AWGHF) พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผู้แทนจากฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจาก สพส. และ กรป. โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้
          ๑.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
          - ผลการดำเนินโครงการ Gap Analysis Halal Standard Task Force ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการด้านฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT
          - คู่มือ ASEAN General Guidelines on Halal Food
          - ข้อเสนอโครงการ Workshop on Halal Certification Scheme ของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับรองระบบการผลิตสินค้าฮาลาลภายในอาเซียน
          - การรวบรวมและขึ้นทะเบียนของ food additives ในอาหารฮาลาล
          - ข้อเสนอโครงการจาก partner ได้แก่ โครงการ opportunities and challenges in regulating halal food in ASEAN (Wageningen University) และโครงการความร่วมมือ AFBA-FIA engagement with ASEAN Working Group on Halal Food
          ๒.ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านฮาลาลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ ASEAN Halal Food Website และแจ้งให้ไทย (มกอช.) ทราบเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำลง website ต่อไป
          ๓.ประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม AWGHF ครั้งต่อไป

ข้อมูลโดย : กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ