บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

 DILC2023 Congratulations Vet 3

 

DILC2023 Congratulations Vet 3.1

  

 new

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  

ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรลำดับที่ 1 - 3 นำหลักฐานดังต่อไปนี้ :-

1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)            จำนวน  1  ฉบับ

        ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)

2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)    จำนวน  3  ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน  3  ฉบับ

***สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้ได้รับการเลือกสรร เขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกหน้าของสำเนา  มายื่นในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173


ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

file pdf download icon iconscom 68954  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

file pdf download icon iconscom 68954 ใบสมัคร

การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173


แหล่งข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 4172 - 4173