แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือประชาชนไทย หรือผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ออนไลน์)

ได้ที่ลิงก์ https://forms.office.com/r/RzELyBi8TL หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

2566 DLD Opinion


0 2653 4444 ต่อ 1353
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 1353
 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย  ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ เสนาซิว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ