คู่มือปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (Guideline for the DLD Officer to Practice at Office of Agriculture Affairs, Royal Thai Embassy, Tokyo) ผลงานโดย น.ส.ทิพากร สินชัย

Banner Tipakorn edited