การประเมินความพร้อมของเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทยก่อนการยื่นขอรับรองเขตปลอดโรคอย่างเป็นทางการจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก

paper naree01