ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

paper rawinnipa