ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

การประเมินความพร้อมของเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทยก่อนการยื่นขอรับรองเขตปลอดโรคอย่างเป็นทางการจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก

paper naree01

ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

paper rawinnipa

เนื้อหาอื่นๆ...