ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

DILC2023 UPDATE Vet 3

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด https://dldforeign.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/813-2023-06-15-08-52-58