1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

 

กรป. เชิญชวนทุกท่านมาดื่มนม เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องใน
 

WORLD MILK DAY 2023

             ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา #องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ #FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมให้แก่สาธารณชน
                กรป. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาดื่มนมร่วมกัน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 
World Milk Day 17  World Milk Day 15  World Milk Day 8 
World Milk Day 6 World Milk Day 10 World Milk Day 11

#DLDfamily, #DoWithHeart, #MakeItQuick, #MakeItHappen "

 
0 2653 4444 ต่อ 4172 - 4173
 
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 ext. 4172 - 4173