แจ้งระยะเวลาในการดำเนินการขอรับ VISA ประเทศฝรั่งเศส

French VISA preparation

announce

แจ้งกระบวนการขอรับ VISA สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศสสำหรับ VISA ทุกประเภท และหนังสือเดินทางทุกประเภท จะใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้นเป็น 14 วันทำการ เนื่องจากกระบวนการออกกฎระเบียบใหม่โดยกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยซักถาม กรุณาติดต่อกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร 0 2653 4444 ต่อ 1352