ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2566

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ให้บริการวิชาการด้านการสอบภาษาอังกฤษสำหรับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ภายใต้กำกับของรัฐ โดยมีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ 2 ประเภท ได้แก่

1. Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) เพื่อใช้ในการสมัครรับทุนฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และการคัดเลือกผู้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการบริหารบุคลากร อาทิ การมีปัจจัยพิเศษด้านภาษาอังกฤษสำหรับการกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ การเลื่อนระดับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://difa-tes.mfa.go.th

2. การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Placement Test) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3jZs8QS

โดยมีปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษประจำปี 2566 ดังนี้

DIFA TES

doc00437320221206141205 003

Placement Test

doc00437320221206141205 004

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรป. โทร 02-653-4444 ต่อ 1352